ATVs

ATVs

یکی از کاربردهای مهم ATV ها استفاده در زمین های کشاورزی، کاربری نظامی، جنگل ها و به طور کلی برای حمل و نقل در مسیرهای سخت و پر از پستی و بلندی است. برای این منظور، ATV های مخصوصی طراحی شده اند که در طبقه بندی به نام Utility یا موتور چهارچرخ های کاربردی شناخته می شوند