شرکت صنعتی تولیدی جهان رو افتخار دارد مانند گذشته ، همواره پیشگام خدمات رسانی و عرضه تولیدات مطلوب به مشتریان گرامی خود باشد.